Novi Pazar

Amir agin han

Rifata Burdževića, Novi Pazar

Novi Pazar

Muzej Ras

Muzej Ras, Novi Pazar

Novi Pazar

Kuća Čavića

Kuća Čavića, Novi Pazar

Novi Pazar

Hamam Isa bega Isakovića

Hamam Isa bega Isakovića, Novi Pazar

Novi Pazar

Stari hamam u Novopazarskoj banji

Stari hamam u Novopazarskoj banji, Novi Pazar

Novi Pazar

Stari grad Ras

Stari grad Ras, Novi Pazar

Sjenica

Gutavica

Gutavica, Sjenica